С помощта на:
e107
ОБЩИ УСЛОВИЯ
ОБЩИ УСЛОВИЯ

за взаимоотношенията с крайните потребители на “БАЦ 2013” ЕООД, предприятие, осъществяващо обществени електронни съобщения чрез кабелна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми с Уведомление за осъществяване на обществени електронни съобщения, с вх№08-01-404/23.07.2013г.

РАЗДЕЛ I
Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия към договора между “БАЦ 2013” ЕООД, регистрирано по ф.д. №.152838/12.02.2013г. , със седалище и адрес на управление: гр.Петрич, ул.”Цар БорисІІІ"№43, ЕИК по Булстат 202479793, представлявано от Надежда Христова Бацанова -Управител, дружеството, наричано по-долу за краткост ОПЕРАТОР и неговите крайни потребители,
наричани по-долу "ПОТРЕБИТЕЛИ" се уреждат условията и реда за предоставяне на
далекосъобщителни услуги по посочената по-горе регистрация по Обща лицензия чрез далекосъобщителна мрежа за пренос на данни, наричана по -долу МРЕЖАТА.
2. Тези Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и са неразделна част от индивидуалния договор, сключен между тях.Общите условия имат задължителен характер спрямо ПОТРЕБИТЕЛИТЕ от момента на тяхното съгласие , приемане и подписване.
3. ПОТРЕБИТЕЛИ на услугите могат да бъдат всички физически лица, еднолични търговци и юридически лица регистрирани в Република България.
4. Приемането на настоящите Общи условия от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се извършва след запознаването им с тях и с подписването на индивидуалния договор.
5. ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия в 7-дневен срок след съгласуването или изменението.
6. ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия за ПОТРЕБИТЕЛИТЕ си, като ги публикува на сайта на Дружеството / www.tvbac.net / и подходящи общодостъпни места, включително във всеки офис, обслужващ мрежата му на територията, на която предоставя услугите, като ги предоставя на потребителите преди подписването на индивидуалния договор.
7. Общите условия влизат в сила в едномесечен срок от публикуването им и имат действие спрямо всички абонати, които към датата на влизане в сила на Общите условия използват предоставяната услуга.
8. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за всяко изменение в Общите условия по сключения договор в 7 / седем / дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон,електронна поща или адрес за кореспонденция.
8.1.Когато не е съгласен с измененията в Общите условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора , без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението Общи условия.
8.2.ПОТРЕБИТЕЛЯТ упражнява правото си по ал.2 ,като изпраща до търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението по ал.1.
9. ОПЕРАТОРЪТ може да внася промени в Общите условия по предложение на ПОТРЕБИТЕЛИ или по своя инициатива -при въвеждане на нови услуги или по други причини. Промените се съгласуват с Комисията за регулиране на съобщенията и се оповестяват по посочения по-горе начин.

РАЗДЕЛ II
Услуги, предоставяни от ОПЕРАТОРА чрез МРЕЖАТА

10. ОПЕРАТОРЪТ предоставя посредством МРЕЖАТА:
10.1. Разпространение на радио и телевизионни програми и допълнителна информация по смисъла на Закона за радио и телевизия /ЗРТ/ като основен пакет програми, предоставени в некодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства – телевизионни приемници;(при спазване на изискванията за качество)
10.2. Разпространение на радио и телевизионни програми и допълнителна
информация по смисъла на Закона за радио и телевизия/ЗРТ/ като допълнителен пакет програми, предоставени в кодиран вид на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и приемани от тях посредством крайни устройства – телевизионни, след предварително декодиране чрез потребителски декодер. Част от програмите могат и ще бъдат допълнително криптирани с цел изискване на допълнително заплащане при
тяхното потребление;(при спазване на изискванията за качество)
10.3. Достъп до Интернет - услуга, позволяваща на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да получават достъп до глобалната мрежа посредством кабел /евентуално рутер/ от компютър.
10.4. Други услуги, свързани с осъществяване чрез мрежата на електронни съобщителни дейностти при спазване на общи изисквания.
11. ОПЕРАТОРЪТ има право да отдава под наем крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛЯ при условия, оповестени в договора и допълнителните споразумения към него. В този случай договорът може да бъде с минимален задължителен срок.
12. ОПЕРАТОРЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ крайното устройство в пълен комплект
13. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да ползва крайно устройство, своя собственост, съвместимо с мрежата на ОПЕРАТОРА установено от техническата подръжка на ОПЕРАТОРА.
14. ОПЕРАТОРЪТ може да предоставя услуги на определени категории ПОТРЕБИТЕЛИ -инвалиди и лица със специални социални нужди -с търговска отстъпка от стандартните цени на услугите, по предварително определени преференциални условия.
15. ОПЕРАТОРЪТ има право да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ услуги с определена търговска отстъпка от стандартната ценова листа или при промоционални условия, което оповестява предварително. Условията на ползване на услугата в този случай са предмет на индивидуален договор между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА като всеки потребител с действащ договор за услугата, който иска да се възползва от промоционалите условия или отстъпките сключва нов договор с ОПЕРАТОРА, освен ако в условията на промоцията не е упоменато друго.
16. Доколкото не следва друго от сключения с ПОТРЕБИТЕЛЯ писмен договор, предоставянето на услугата следва да започне до:
17.1. 7 (седем) работни дни след свързването на ПОТРЕБИТЕЛЯ към кабелно-разпределителната мрежа на ОПЕРАТОРА след подаването на обикновена заявка;
17.2. при други срокове, уточнени изрично между страните;

РАЗДЕЛ III

Договор за осигуряване на достъп до МРЕЖАТА и предоставяне на услуги
на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

18. Индивидуалният договор между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ влиза в сила от датата на подписването му или инсталирането на крайното устройство, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо.
19. В договора се посочват идентификационни данни на ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ, услугите, които се предоставят на ПОТРЕБИТЕЛЯ, срокът за ползване на услугите, начинът на заплащане, дължими неустойки, лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, адрес за кореспонденция и др.
20. Договорът по т. 18 има действие за неопределен срок, освен в случаите, когато изрично е посочен задължителен минимален срок.
21. Договорът със задължителен минимален срок не може да бъде прекратен от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ
22. Сумите в РазделІV и начина на ползване на техническото оборудване, скоростите, както и всички допълнителни параметри на услугата се посочват в индивидуалния договор и допълнителните споразумения към него.
23. Изменение на договорите се допуска при следните обстоятелства:
23.1. по взаимно съгласие;
23.2. при наличие на извънредни обстоятелства (форсмажорно събитие);
23.3. при промяна на съществуващото законодателство;
23.4. при разпореждане на компетентен орган, действащ в рамките на дадената му от закона компетентност;
24. Измененията на договора влизат в сила от 1-во число на месеца, последващ датата на промяната.
25. Страните могат да правят изменения и допълнения на договорите само с допълнителни писмени споразумения.
26. ОПЕРАТОРЪТ има право да развали договора едностранно без предизвестие в следните случаи:
26.1. при посочване от ПОТРЕБИТЕЛЯ на неверни данни, относно начина и мястото на ползването на услугата;
26.2. при неплащане на дължимо възнаграждение за получавана услуга от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ по Индивидуалния му договор в срок от 10 (десет) календарни дни, след датата, в която е дължимо плащането по същата , се преустановява предоставянето само на тази услуга, без това да влияе на други услуги получавани от Оператора по други договори .
27. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прекрати договора си с ОПЕРАТОРА с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие.
28. Договорът за услуги между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ОПЕРАТОРА се прекратява в следните случаи:
28.1. в сроковете, регламентирани в договора, или при взаимно съгласие, изразено в писмена форма от страните;
28.2. едностранно от всяка една от страните, след изтичане на първоначалния срок на договора, включително при сключен безсрочен договор, с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие;
28.3. при ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора, считано от датата на влизане в сила на съдебното решение;
28.4. незабавно, при настъпване на форсмажорни обстоятелства;
28.5. едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до края на месеца, предхождащ влизането в сила на промяната на ценовата листа на ОПЕРАТОРА, освен в случаите, когато в договора не е посочено друго;
28.6. едностранно от ПОТРЕБИТЕЛЯ, съгласно упоменати в Раздел VІІ от тези Общи условия;
28.7. едностранно, без предизвестие от ОПЕРАТОРА, при неизпълнение на задълженията упоменати в Раздел VІІ от тези Общи условия;
28.8. незабавно по силата на акт на компетентен държавен орган;
28.9. незабавно при заличаване на регистрацията на ОПЕРАТОРА по общата лицензия и отнемане на Лицензията;
29. Прекратен, поради неплащане на дължими суми от ПОТРЕБИТЕЛЯ договор може да бъде продължен при условие, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплати всички дължими от него суми на ОПЕРАТОРА по начините и условията, които са посочени в договора и допълнителните споразумения към него.
30. С оглед предоставянето на услугата, ОПЕРАТОРЪТ има право да събира, обработва, използва и съхранява следните данни:
30.1. адрес на ползване на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ;
30.2. адрес за кореспонденция и телефони за контакти;
30.3. лице за контакт от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
30.4. подписан Договор за доставка на далекосъобщителни услуги чрез кабелно-разпределителната мрежа на ОПЕРАТОРА;
30.5. данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ от документ за самоличност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е физическо лице;
30.6. данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ, включващи: Удостоверение за актуално състояние, ЕИК по БУЛСТАТ и Данъчен номер, Седалище на фирмата, идентификационни данни на МОЛ, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е юридическо лице;
30.7. пълномощно, в случаите, когато договорът не се сключва от управителя на юридическото лице или от титуляра по договор -физическо лице;
30.8. договор за наем или писмена декларация от страна на наемодателя за неговото съгласие за ползване на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ в случаите, когато услугата се предоставя в имот, който се ползва под наем от титуляра по договора;.
30.9. писмена декларация от титуляра по договора за кабелна телевизия за съгласието му за ползване на допълнителни услуги от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в случаите, когато титулярите по двата договора са различни;
31. ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да прехвърля на трети лица изцяло или частично
правата и/или задълженията си по договора с ОПЕРАТОРА, освен с изричното писмено съгласие на последния.
32. ОПЕРАТОРЪТ има право да откаже сключване на договор с определено лице в следните случаи:
32.1. при непредоставяне от страна на лицето на данни, изисквани от ОПЕРАТОРА и необходими за сключването на договора;
32.2. при непредоставяне на ОПЕРАТОРА на поискан документ, удостоверяващ верността на посочените данни;
32.3. при отказване на съдействие при използавне на имота и съответните общи части на ПОТРЕБИТЕЛЯ при изграждане на прилежащата част на мрежата и абонатното му отклонение;

РАЗДЕЛ IV
Финансови Условия

33. Отчитането на сметките започва от датата на инсталиране на крайното устройство. Това предполага, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема, че услугата е инсталирана, оборудването е поставено на място и услугата работи правилно.
34. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ОПЕРАТОРА една или няколко от следните такси:
34.1. еднократна цена за активиране на услугите, за които е сключен договорът;
34.2. месечна абонаментна цена, осигуряваща достъп до услугите, които са избрани в договора или приложение към него;
34.3. такси за предоставено от ОПЕРАТОРА оборудване, съгласно конкретните условия, посочени в договора;
34.4. стойността на допълнително предоставени услуги
34.5. еднократна такса за преместване ползването на услугата на нов адрес;
35. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплаща месечните такси за ползване на услугата от 20 число на текущия месец до 10 число на следващия месец, или да предплаща, ако това е упоменато в индивидуалния договор. В случай на забавяне на плащането, ОПЕРАТОРЪТ има право да прекрати предоставянето на услугата на 1б-то число без да уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за това. ОПЕРАТОРЪТ възстановява услугата след извършване на плащането, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да заплати и текущата такса в пълен размер.
36. ОПЕРАТОРЪТ издава сметка за дължимите месечни такси на ПОТРЕБИТЕЛЯ
37. ОПЕРАТОРЪТ издава индивидуален документ на ПОТРЕБИТЕЛЯ (фактура, касова бележка) за получено плащане по различните видове цени, при всяка от използваните форми на разплащане.
38. ОПЕРАТОРЪТ изпраща данъчна фактура на ПОТРЕБИТЕЛЯ за изискуемото плащане, при наличието на законово или друго изискване за получаването на такава до 15-то число на текущия месец.
39. Неполучаването на сметката не освобождава ПОТРЕБИТЕЛЯ от задължението да заплати дължимите суми
40. Всички плащания се извършват:
40.1. в брой във всички офиси, обслужващи мрежата на ОПЕРАТОРА;
40.2. по банков път, с банкови детайли, оповестени в договора;
41. Плащането на задълженията ще се счита за извършено на датата на получаване на пълната сума, посочена в сметката на ПОТРЕБИТЕЛЯ или след заверяването с тази сума на банковата сметка на ОПЕРАТОРА. Частичните плащания не се считат за плащания в изпълнение на задълженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
42. В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ предплаща услугата, ОПЕРАТОРЪТ се задължава да издаде фактура в 5-дневен срок от датата на плащането. При прекратяване на договора, предплатените от ПОТРЕБИТЕЛЯ такси подлежат на възстановяване, освен в случаите на срочен договор, както и в случаите на неизпълнение от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на задълженията му.
43. ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги и я предоставя на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ във всеки офис, обслужващ мрежата му на територията, на която предоставя услугите си.
44. Цените, посочени в настоящите Общи условия, както и сроковете могат да бъдат променяни едностранно от ОПЕРАТОРА, който уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на промяната в собственият си видеоканал, или по друг подходящ начин в срок от 7 (седем) дни преди влизането им в сила. Промяната не се отразява на потребителите, сключили срочен договор, освен ако не е в техен интерес.
45. При несъгласие с промените в т.44, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да изпрати писмено предизвестие до края на текущия месец за прекратяване на Договора.
46. Ако до изтичането на срока, посочен в т.45, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не изпрати предизвестие до ОПЕРАТОРА, промяната влиза в сила автоматично за всички потребители.
47. В случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да премести ползването на услугата
на нов адрес, това е допустимо само със съгласието на ОПЕРАТОРА, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ дължи такса за преместване. Ако адресът на преместване е извън мрежата на ОПЕРАТОРА, Договорът се прекратява, при установените в него и допълнителните споразумения към него условия и срокове
като ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща на ОПЕРАТОРА всички дължими суми към момента
на прекратяване на договора, както и неустойките в случаите на сключен срочен договор.
48. Всички суми за предоставяне на услуги се заплащат в зависимост от техния вид и специфика, по цени, съгласно действащата ценова листа на ОПЕРАТОРА.
49. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прекрати временно за срок до 3 (три) месеца ползването на услугата с писмено предизвестие -заявка до края на текущия месец като заплаща всички задължения до момента на влизане в сила на заявката, което е 1-во число на следващия месец. Временно прекратяване не е възможно при сключен срочен договор.
50. Във всички случаи на прекратяване на срочен договор, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща текущата месечна такса, независимо дали е използвал услугата през този период.
51. В случаите на повредено оборудване по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, когато то е собственост на ОПЕРАТОРА, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща стойността на оборудването

РАЗДЕЛ V

Права на ОПЕРАТОРА

52. ОПЕРАТОРЪТ има право:
52.1. да предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез мрежата си далекосъобщителните услуги по раздел II от тези Общи условия;
52.2. да получава от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ съответните суми като такси за предоставените услуги в сроковете, определени в Раздел IV на тези Общи условия;
52.3. да дава писмено или чрез електронна поща или по друг аудиовизуален начин указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилно използване на крайните устройства;
53.4. да продава, дава под наем, предоставя за ползване и на разсрочено плащане срещу заплащане както и без заплащане на суми (в случаи на промоция) крайни устройства на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, както и да извършва поддръжка и ремонт на тези крайни устройства, освен в случаите на виновно
поведение или неизпълнение на задължения по договора от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
53.5. да прекрати предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на неплащане на цените в сроковете, определени в договора и настоящите Общи условия като ОПЕРАТОРЪТ има право да търси дължимите му се суми с всички съдебни и извънсъдебни средства. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може
да поиска възстановяване на прекратените услуги след изплащане на задълженията си;
53.6. да променя ценовата си листа за услугите при промени на пазарната конюнктура и/или на нормативната уредба на Република България;
53.7. да спира предоставянето на услуги, да изключва Потребителя от мрежата и да откаже сключване на нов договор с него при неизпълнение на задълженията му незабавно, след констатиране на
нарушението. Констатиране на нарушенията се установява в присъствието на технически екип на ОПЕРАТОРА и/или постоянен мониторинг и контрол на трафика на ПОТРЕБИТЕЛЯ като при констатирана злоупотреба се прекратява достъпът на ПОТРЕБИТЕЛЯ до услугата;
53.8. да прекъсва временно предоставянето на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при извършване на профилактични прегледи, ремонти и настройки на МРЕЖАТА;
53.9. в предварително уточнено с ПОТРЕБИТЕЛЯ време, на достъп до имота и общите му части с цел изграждане, поддържане, настройка и ремонт на съоръженията от МРЕЖАТА;
53.10. да изиска от ПОТРЕБИТЕЛЯ връщане на крайното устройство при прекратяване на договора, във всички случаи, когато устройството е собственост на ОПЕРАТОРА.

РАЗДЕЛ VI
Задължения на ОПЕРАТОРА

54.ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

54.1. да извършва далекосъобщителна дейност в съответствие разпоредбите на действащото законодателство и приетите за прилагане в Република България стандарти и други технически спецификации, изисквания за електромагнитната съвместимост, правилата и техническите изисквания за безопасност, така че да са гарантирани:
54.1.1. Безопасността на Потребителите, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреда;
54.1.2. Качеството на услугите;
54.2. Във връзка с изпълнение на задълженията си ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:
54.2.1. да използва само далекосъобщителни устройства с оценено съответствие и пуснати на пазара съгласно действащите нормативи актове;
54.2.2. да използва далекосъобщителните устройства само по предназначението и начина, определени от производителя;
54.2.3. да използва технически изправни далекосъобщителни устройства;
54.2.4. да не изменя техническите характеристики на използваните далекосъобщителни устройства.
54.3. да осигурява непрекъсната, надеждна и качествена работа на МРЕЖАТА през целия срок на договора 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата;
54.4. да предоставя услуги на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност, като си запазва правото да предлага търговска отстъпка, при
условията, посочени в настоящите общи условия.;
54.5. да активира услугите предмет на раздел II, което включва посещение на компетентен представител на ОПЕРАТОРА на адреса на ползване на услугата от страна на клиента, инсталиране на крайното устройство и настройка му и демонстрация.
54.6. да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по подходящ начин за прекъсване и влошено качество на предоставяната услуга при извършване на профилактични прегледи, ремонти или поради развитие на мрежата, както и за сроковете на прекъсването или влошеното качество на услугата в срок от 2 (два) дни преди ефективното й прекъсване;
54.7. предварително да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при искане за достъп до техни имоти;
54.8. да съхранява цялата информация, свързана с разплащанията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, в продължение на 6 (шест) месеца и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ, при писмено искане от негова страна, разпечатка от тези разплащания;
54.9. да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и тяхната активност, без съгласието им, с изключение на случаите, в които ОПЕРАТОРЪТ я предоставя при законосъобразно искане на съответните компетентни държавни органи;
54.10. да спазва срока за активиране на услугите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, съгласно настоящите общи условия, освен в случаите, в които се налага поради сложност на достъпа, за което страните се уведомяват предварително;
54.11. да отстранява повредите, дължащи се на външни причини и да привежда мрежата в състояние на нормална работа в срок от 72 часа, след отпадане на причините;
54.12. да отстранява възникнали повреди в МРЕЖАТА при нормални условия на
работа в срок от 72 часа. Срокът за отстраняване на повредата започва да тече от момента на:
54.12.1.
подаването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на сигнал за повреда на телефоните на центъра за обслужване на клиенти на ОПЕРАТОРА или по друг указан в индивидуалния договор начин;
54.12.2. подаването от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на сигнал за повреда в офисите, обслужващи мрежата на ОПЕРАТОРА;
54.12.3. установяването й от страна на ОПЕРАТОРА посредством негови служители и задължително при предоставен достъп;
54.12.4. да оповести адрес и/или телефон, на който да приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно получаване на услугите и води подходящ регистър по дата и час на заявяване, причина и време за тяхното отстраняване;
54.12.5. да уведомява по подходящ начин във възможнс най-кратък срок ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;
54.12.6. да предоставя на оповестен телефон информация и справки за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;
54.12.7. да прекратява предоставянето на услугите в предвидените в договора
срокове или, по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ, в сроковете, предвидени в настоящите Общи условия
54.12.8. да разглежда и взема становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ в едномесечен срок от датата на получаването им;
54.12.9. да води и съхранява регистър на постъпилите молби, жалби и предложения, както и предоставените отговори по тях за срок от 12 (дванадесет) месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;
54.12.10.да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни съгласно глава XIV от Закона за далекосъобщенията;
54.12.11.да не предава заблуждаващи знаци и/или сигнали за помощ, бедствие, авария, злополука или тревога;

РАЗДЕЛ VII
Отговорност на ОПЕРАТОРА

55. При забава на активирането на услугите от настоящите Общи условия, която не е по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната на периода на закъснението дължима сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец. При техническа невъзможност да се предостави услугата, внесените от ПОТРЕБИТЕЛЯ суми подлежат на възстановяване. Това задължение на ОПЕРАТОРА отпада, в случаите, когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е осигурил дължимия
достъп до помещението, в което ще се ползва услугата.
56. За неотстранени повреди в МРЕЖАТА и съоръженията към нея, или по други причини, в резултат на които ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да ползва доказано по вина на ОПЕРАТОРА услугите повече от 3 (три) дни през един календарен месец, ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща част от дължимата месечна абонаментна цена, пропорционална на периода, през който е ползвал услугите. Не е необходимо
посочените дни да са последователни. ОПЕРАТОРЪТ приспада съответната сума от стойността на месечната абонаментна цена за следващия месец на базата на получени и регистрирани уведомления, съгласно тези Общи условия.
57. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за повреди и затруднения в достъпа до ползваната услуга, дължащи се на причини извън рамките на кабелно-разпределителната мрежа.

РАЗДЕЛ VIII
Права на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

58..ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право:

58.1. да изискват сключване на индивидуален договор за ползване на всички далекосъобщителни услуги, предлагани от ОПЕРАТОРА съгласно утвърдена и оповестена процедура за включване от страна на ОПЕРАТОРА;
58.2. да получават услугите по раздел II с качество и технически параметри, съгласно тези Общи условия и договора, подписан между страните;
58.3. да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина, указан в настоящите Общи условия или договора, за проблеми, свързани с ползването на услугите;
58.4. да искат информация и справки по телефона съгласно Общите условия и договора относно ползването на услугите, предоставяни от ОПЕРАТОРА.
58.5. да подават молби, жалби и предложения и да получават отговори в срока по тези Общи условия
58.6. да адресират жалби и сигнали до Комисията за регулиране на съобщенията, отнасящи се до МРЕЖАТА на ОПЕРАТОРА и услугите, предоставяни чрез нея; неспазване на публичните условия на Лицензията и Общите условия от страна на ОПЕРАТОРА;
58.7. да получават при поискване в случаите на повреди, аварии и всякакви други прекъсвания в ползването на услугите, които не са причинени от тях, документ, удостоверяващ възникването и
времетраенето на прекъсването, в случай че е осигурен достъп на ОПЕРАТОРА;
58.8. да прекратяват ползването на услугите по свое желание след подаване
на писмено предизвестие и съгласието на ОПЕРАТОРА в сроковете, посочени
в договора, с изключение на случаите на срочен договор;
58.9. да прекратят временно ползването на услуги по свое желание за период не по-голям от 3 (три) месеца, след подаване на предизвестие до ОПЕРАТОРА, освен в случаите на сключен срочен договор;
58.10. да определят свои специалисти, които ОПЕРАТОРЪТ обучава за работа с доставените от него технически средства, когато това е необходимо, както и представители за контакти с ОПЕРАТОРА по всички въпроси, свързани с изпълнението на договора между тях;
59.11. да поискат възстановяване на достъпа до прекратената услуга след изплащане на задълженията си към ОПЕРАТОРА;

РАЗДЕЛ IX
Задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

60. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са длъжни:
60.1. в предварително съгласувано с ОПЕРАТОРА време да му осигурят достъп до имота си с цел изграждане, поддържане, настройка, ремонт и профилактика на МРЕЖАТА;
60.2. да не извършват промени в абонатната МРЕЖА на ОПЕРАТОРА;
60.3. да не осигурават неправомерно достъп до услугата на трети лица;
60.4. да оказват необходимото съдействие на ОПЕРАТОРА при осъществяване на контрол по законността на ползване на предлаганите услуги и изпълнение на задълженията си по договора. Контролът се осъществява от служители на ОПЕРАТОРА;
60.5.при желание за временно прекратяване ползването на услуги от
МРЕЖАТА, да уведоми писмено ОПЕРАТОРА в срок до края на текущия месец съгласно Общите условия;
60.6. да спазват указанията, инструкциите и предписанията наОПЕРАТОРА за правилно ползване на крайните устройства;
60.7. да използват само крайни устройства, на които е оценено съответствието, съгласно НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (Приета с ПМС № 175 от 7 август 2002 г., Обн., ДВ, бр. 79 от
16.08.2002 г.; изм., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 11.02.2003 г.);
60.8. да не извършват каквито и да е промени в крайните устройства и да не инсталират допълнителни технически устройства, както и да променят начина на свързването им без съгласието на ОПЕРАТОРА. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ наруши това свое задължение и действията му доведат до повреди или нарушаване на нормалната работа на оборудването, то разходите за отстраняването им са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ;
60.9.ПОТРЕБИТЕЛЯТ носи отговорност за материалните и нематериални щети, нанесени на ОПЕРАТОРА при неправомерно ползване на услугата по начин, който затруднява или пречи на нормалната работа на други ПОТРЕБИТЕЛИ или ги ощетява. При доказана вреда ОПЕРАТОРЪТ ще защитава правата си по съдебен ред;
60.10. да заплащат определените от ОПЕРАТОРА цени по начин и в срокове за плащане, посочени в договора и допълнителните споразумения към него като се имат предвид и възможните промоции и търговски отстъпки, които ОПЕРАТОРЪТ може да прави за услугата;
60.11. да заплащат месечните абонаментни цени от тези Общи условия, както и всички дължими неустойки при прекратяване на договор, във всички случаи на неизправно получаване или прекъсване на услугите, вследствие на тяхно виновно поведение;
60.12. да уведомяват своевременно ОПЕРАТОРА за настъпили повреди или други проблеми в техническите устройства, които затрудняват или пречат на нормалното използване на услугата;
60.13. да съхраняват и опазват техническите средства, когато са собственост на ОПЕРАТОРА, както и да върне същите след прекратяването действието на договора във вида, в който ги е приел и по реда, уговорен в настоящите Общи условия и договора;
60.14. да съхраняват крайното устройство с грижата на добър стопанин във всички случаи, когато не придобиват собственост върху него.
60.15. да уведомяват писмено в срок до 7 (седем) дни ОПЕРАТОРА за настъпили изменения в идентификационните данни;
60.16. да върнат на ОПЕРАТОРА предоставеното оборудване в комплекта и в състоянието, в което са го приели, като се отчита обикновеното му похабяване във всички случаи, освен когато
ПОТРЕБИТЕЛЯТ е придобил собствеността върху крайното устройство. В случаите на невъзможност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ да възстанови пълния комплект, същият дължи заплащане на невъзстановените компоненти на оборудването по цени на ОПЕРАТОРА;
60.17. да спазват чл.240 от Закона за далекосъобщенията, според който: "Който причини повреди на обществени далекосъобщителни мрежи и съоръжения, с което прекъсне или попречи на далекосъобщенията, в случай, че деянието не съставлява престъпление, се наказва с глоба от 100 до 5000 лв., като щетите се възстановяват по общия исков ред";

РАЗДЕЛ X
Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

61. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ отговарят за вреди, причинени на ОПЕРАТОРА, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по тези Общи условия, договора и допълнителните споразумения към него.
62. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА обезщетение за всички просрочени задължения, в размер на законната лихва, считано от деня на забавата до момента на заплащане на дължимите суми, съгласно Закона за задълженията и договорите, като денят на забавата е 45-ия ден след деактивиране на услугата поради неплащане.

РАЗДЕЛ XI

Обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ при неспазване от страна на

Оператора на договорените задължения

63. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение от страна на ОПЕРАТОРА на договорените задължения.
64. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си като подават до ОПЕРАТОРА жалби и рекламации.
65. Отговорността на ОПЕРАТОРА се реализира при условията и по реда на раздел VII от настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ XII
Предплатен пакет услуги

66. ОПЕРАТОРЪТ може да предостави на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ възможност за ползване на услугите и чрез закупуване на предплатен пакет от услуги
67. Параметрите на услугата, се определят на база технологичните и техническите възможности на мрежата на ОПЕРАТОРА за този тип достъп до нея и се посочват в документите, които ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава при закупуването на пакета, които регламентират реда и начина на ползване на предплатения пакет.
68. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща цена за предплатения пакет при закупуването му
съгласно актуална ценова листа на ОПЕРАТОРА.
69. Всеки потребител на предплатен пакет услуги може да стане абонат на ОПЕРАТОРА по реда на настоящите Общи условия.

РАЗДЕЛ XIII
Решаване на спорове

70. Споровете между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛЯ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие, всяка от страните може да поиска съдействие от Комисията за регулиране на съобщенията или да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.
71. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ има право да отправя молби, жалби и предложения до ОПЕРАТОРА във връзка с предоставяната от последния услуга.
72. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да отговаря писмено на всички молби, жалби и предложения в едномесечен срок от постъпването им.
73. ОПЕРАТОРЪТ поддържа регистри на всички молби, жалби и предложения от крайни ПОТРЕБИТЕЛИ, както и за отговорите по тях. Информацията за всеки конкретен казус се съхранява в регистрите 12 (дванадесет) месеца.
74.ПОТРЕБИТЕЛ , несъгласен с начислени суми и оспорил същите се задължава да заплати окончателно определената сума ,установена след приключила проверка от компетентни лица в дружеството.

РАЗДЕЛ XIV

Приложим закон

75. По въпроси неуредени от настоящите Общи условия приложение ще намират разпоредбите на действащото българско законодателство.

РАЗДЕЛ XV
Определения

76. По смисъла на тези Общи условия:
76.1. КРАЙНО УСТРОЙСТВО: устройство, предназначено за пряко или непряко свързване към крайна точка на обществената далекосъобщителна мрежа за предаване, пренасяне, обработка или приемане на информация.
76.2. ПОВРЕДА: техническа неизправност с локален характер, която се изразява във влошаване качеството или пълна липса на предлаганата услуга и засяга не повече от един ПОТРЕБИТЕЛ или един етаж от жилищна сграда.
76.3. АВАРИЯ: значителна повреда, в резултат на която се нарушава нормалното функциониране на кабелната мрежа и която засяга повече от един етаж от жилищна сграда.
76.4. ОТСТРАНЯВАНЕ НА АВАРИЯ: действие, в резултат на което трайно се възстановява нормалното функциониране на кабелната мрежа. Действието може да бъде свързано с: подмяна (възстановяване целостта) на крайно устройство, кабел, елемент, токов елемент, усилвател, захранване, НОД и др.
76.5. ВЪНШНИ ПРИЧИНИ:
76.6.
а) извънредни обстоятелства -природни бедствия, пожари, наводнения, земетресения, гръмотевични бури и т.н.;
76.7. б) причини, независещи от ОПЕРАТОРА -откраднати кабели и елементи, прекъсване на електрозахранването в района, аварии и извършване на профилактики от Електроразпределение, Водоснабдяване, Топлофикация, строителни дейности, пиратски включвания и т.н.
76.8. ПРОФИЛАКТИКА: планова работа на техническите екипи, която се извършва с цел осигуряване на високо качество и/или подобряване на качеството на предлаганите услуги и за чието провеждане се подава предварително информация на потребителите по подходящ начин.
76.9. КАБЕЛНО-РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА МРЕЖА: набор от антени, електронно оборудване за приемане, трансформиране, усилване; предаване и пренос, кабелни трасета, носещи, свързващи, разделящи и други елементи, представляващи съвкупност от взаимосвързани възли, линии и съоръжения и явяващи се среда за разпространение на радио-и телевизионни програми, други сигнали и други услуги до абонатите.
76.10. АБОНАТНА МРЕЖА: частта от кабелно-разпределителната мрежа, която е разположена в имота на потребителя.
76.11. НЕПРАВОМЕРНО ПОЛЗВАНЕ на услугите: всяко действие на потребителя, което противоречи на Общите условия и подписания индивидуален договор.
76.12. ДОСТЪП ДО ИМОТ: осигуряване на достъп от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ до абонатната мрежа с цел отстраняване на техническа неизправност, настройка на крайно устройство, включване, изключване на услуги, изграждане на абонатни отклонения и др.
76.13. ПРЕМЕСТВАНЕ: прехвърляне на точките за достъп до услугите на ОПЕРАТОРА от един адрес на друг в рамките на кабелно-разпределителната мрежа на ОПЕРАТОРА, като под "преместване" се разбира промяната на адреса до ниво апартамент.
76.14. СРОЧЕН ДОГОВОР: договор с минимален задължителен срок.
76.15. СКОРОСТИ: разбира се в смисъла на негарантирани скорости. Скоростите, които ОПЕРАТОРЪТ предлага като параметри на различните абонаментни планове са максимални и не се достигат във всеки един момент от ползването на услугата.
76.16. АБОНАМЕНТНА ТАКСА: цена, която потребителят заплаща за ползване на определен вид услуга по кабелно-разпределителната мрежа за период от 1 (един) месец.
76.17. ИНСТАЛАЦИОННА ТАКСА: цената, която потребителят заплаща еднократно за изграждане на абонатно отклонение, свързване и настройка на крайно устройство и други действие, чрез които се осигурява достъп до услугите на ОПЕРАТОРА.

РАЗДЕЛ XVI

77. В договора страните се идентифицират както следва:
77.1. ОПЕРАТОР: с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, съдебна регистрация, лицето, представляващо ОПЕРАТОРА, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и банкова сметка;
77.2. ПОТРЕБИТЕЛ:
а) физическо лице -с име и номер на документ за самоличност, ЕГН по документи за самоличност, адрес за кореспонденция, а при необходимост и документ за представителна власт (нотариално заверено пълномощно, съдебно решение и др.);
б) едноличен търговец -с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което е собственик на едноличния търговец.
в) юридическо лице -с наименование (фирма), адрес на управление, адрес за кореспонденция, номер по БУЛСТАТ, данъчен номер и лицето, което го
представлява.
78. Всички предизвестия, допълнителни споразумения и анекси към договора следва да бъдат в писмена форма, подписани от страните или упълномощените от тях лица и се изпращат на адреса на всяка една от страните, посочен в договора.
79. Срокът на предизвестията започва да тече от момента на получаването им от страната по договора, към която са отправени при спазване на разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.
80. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е уведомил ОПЕРАТОРА за промяна на адреса си за кореспонденция, счита се, че предизвестията са редовно връчени, ако са изпратени на посочения в договора адрес.


http://www.cem.bg